2017-2018- Upper Elementary Supply List 2017-2018 (Ashley)